АВТОБИОГРАФИЯ

 

Професионален опит

 • 2013 / 2012  - общоболничен психолог  "МБАЛ-Шумен"АД
 • 2012 / 2007 - психолог в Детско отделение на "МБАЛ-Шумен"АД
 • 2006 / 2003 - възпитател в Детско отделение на "МБАЛ-Шумен"АД
 • 2003 / 2002 - мед.сестра в Детско отделение на "МБАЛ-Шумен"АД

 

Образование

 

2008 - Специализация по проблемите на децата с лицеви аномалии

Университет - гр.Нотингам, Великобритания

2007 - Специализация по Клинична и консултативна психология

СУ"Св.Климент Охридски"

2007 - Специализиран курс за работа с деца, преживели насилие

          Медицински университет - гр.София

2006 - Магистърска степен по "Психология"

           ШУ"Еп.Константин Преславски"

2006 - Следдипломна квалификация "Индивидуално, семейно

 и групово консултиране" - ШУ "Еп.К.Преславски"

2004 - Бакалавърска степен по "Социални дейности"

ВТУ"Св.св.Кирил и Методий"

2002 - Степен "специалист - медицинска сестра"

МУ-Варна / Медицински колеж-Шумен

1999 Природо-математическа гимназия „Нанчо Попович”, гр.Шумен

            Профил „Биология и Химия, с Френски език”

 

 

Публикации и доклади

 • Еюбова, С., Идентифициране на деца с риск в развитието в сестринската практика, чрез използване на скрининг теста DENVER II, Х-ти Национален Форум на специалистите по здравни грижи, Шумен, 2012
 • Еюбова, С., Михайлова, М., Мехмедова, А., Депресия и тревожност при пациенти на хрониохемодиализа, Х-ти Национален форум на специалистите по здравни грижи, Шумен, 2012
 • Еюбова, С., Възможности на DENVER II за ранно откриване и интервенция при проблеми в детското развитие, Национална конференция по детска неврология, детска психиатрия и психология на развитието с международно участие, София, 2012
 • Еюбова, С., Скрининг и оценка на детското развитие с DENVER II /постер/, Национална конференция по детска неврология, детска психиатрия и психология на развитието с международно участие, София, 2012
 • Еюбова, С., Използване на DENVER II при насочване на деца и семейства към центрове за ранна интервенция, І-ви Национален конгрес по Клинична и консултативна психология, София, 2012
 • Еюбова, С., Бентеномания, сп."Практическа педиатрия", с.19, бр.10, 2011
 • Еюбова, С., Адаптация на детето към болничната среда, сп."Практическа педиатрия", с.16, бр.5, 2011
 • Еюбова, С., Как да съобщим на родителите, че детето им е родено с аномалия ?, сп."Практическа педиатрия", с.16, бр.4, 2011
 • Еюбова, С., Синдром на родителско отчуждаване, сп."Практическа педиатрия", бр.2, 2011
 • Еюбова, С., Психологично консултиране при деца, извършили опит за самоубийство, сп."Практическа педиатрия", с.17, бр.1, 2011
 • Еюбова, С., Невропсихологичен профил при деца със синдром на Даун - възможности за интервенция, Национална конференция по детска неврология, психиатрия и психология на развитието,София, 2010
 • Eyubova S., Vicheva P., Why and what do we need to know about sensory processing disorder, Child Neurology Meets-III-Istanbul,Turkey, 2010
 • Eyubova S., Vicheva P., Early intervention and multidisciplinary approach to West syndrome-Case Study, Child Neurology Meets-II-Ohrid, Macedonia,2009
 • Еюбова, С., Психологични фактори в оценката на суицидния риск, сп. "Клинична и консултативна психология", с.42-45, бр.1, 2009
 • Еюбова,С., Параметри на психологическото консултиране при деца, извършили опит за самоубийство, Международна конференция  “Приложната психология в България – възможности и перспективи” - ВСУ “Черноризец Храбър”, гр.Варна-2009
 • Еюбова, С., Форми на агресия и суицидно поведение в юношеска възраст, Международна конференция  “Приложната психология в България – възможности и перспективи” - ВСУ “Черноризец Храбър”, гр.Варна-2009
 • Еюбова, С., Психологически аспекти на сестринските грижи при раждане на дете с аномалия, Регионална конференция по здравни грижи, Шумен, 2009г.
 • Еюбова, С., Емоции и емпатия при медицинските специалисти, обгрижващи деца, след опит за самоубийство, Регионална конференция по здравни грижи, Шумен, 2009г.
 • Еюбова, С., Аутизмът като предизвикателство в практиката, сп.”Практическа педиатрия”, с.6-7,бр.5, 2008
 • Еюбова,С., Агресия и суицидно поведение при момичета в юношеска възраст, сборник статии – ШУ „Еп.Константин Преславски”- „Психологията в 21-ви век”, 2008
 • Еюбова,С., Коева В., Алгоритъм за поведение при деца с новооткрит захарен диабет, доклад пред VІ-ти Национален форум по здравни грижи-Шумен,2007г.
 • Еюбова, С., Симеонова М., Шишкова Н., Михайлова М., „Burn-out” – синдром и степен на проява при медицинските специалисти, сп.”Здравни грижи”, с.13-17, бр.3, 2006
 • Еюбова, С., Николова Г., Близката среда - рисков фактор за нарастване на наркотичната зависимост сред учащите, ІІІ-та национална научна студенска сесия,Плевен, 2002